Psykolog Søren Steen Lund Larsen

Privatlivspolitik

Behandling af oplysninger

I forbindelse med psykologisk undersøgelse og/eller behandling af dig/dit barn som klient, indsamler og behandler jeg psykolog Søren Steen Lund Larsen en række personoplysninger om dig/dit barn. I denne privatlivspolitik beskrives, hvordan jeg behandler, bruger og videregiver dine personoplysninger.

Typer af oplysninger

Jeg indsamler og behandler følgende typer af personoplysninger om dig/dit barn i det omfang det er relevant for netop dig:

Almindelige kategorier af personoplysninger:

 • Navn, adresse, mailadresse, telefonnr., personnummer, køn, familierelationer og sociale relationer, arbejdsrelationer og uddannelse.

Særlige kategorier af personfølsomme oplysninger kan være:

 • Helbredsoplysninger, test, seksuelle forhold, race eller etnisk oprindelse samt religiøse forhold. Kilder til ovennævnte kunne være egen læge eller relevante myndighedspersoner.

Formål

Jeg behandler dine/dit barns personoplysninger efter aftale med dig til følgende formål:

 • Min undersøgelse, vurdering og behandling af dig og/eller dit barn
 • Udarbejdelse af erklæringer
 • Udarbejdelse af psykologfaglig status / epikrise til brug for læger, myndigheder, forsikringsselskaber mv.
 • Kommunikation med eller henvisning til andre sundhedspersoner, bl.a. læger
 • Afregnings formål
 • Forpligtelser i henhold til gældende lovgivning, herunder EU’s databeskyttelsesforordning, databeskyttelsesloven og anden relevant sundhedsretlig lovgivning, f.eks.
  • Dokumentationspligt
  • Overholdelse af basale principper for behandling af personoplysninger og juridisk hjemmel for behandlingen
  • Iværksættelse og vedligeholdelse af tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, herunder men ikke begrænset til at hindre uautoriseret adgang til systemer og oplysninger, hindre modtagelse eller distribution af ondsindet kode, standsning af overbelastnings angreb (denial-of-service-angreb) og beskadigelser af computersystemer og elektroniske kommunikationssystemer
  • Undersøgelse af mistanke eller viden om sikkerhedsbrud og rapportering til individer og myndigheder
  • Håndtering af forespørgsler og klager fra registrerede og andre
  • Håndtering af inspektioner og forespørgsler fra tilsynsmyndigheder
  • Håndtering af tvister med registrerede og tredjeparter.
  • Statistiske undersøgelser og evt. videnskabelig forskning

Frivillighed

Når jeg indsamler personoplysninger direkte fra dig og/eller dit barn, giver du personoplysningerne frivilligt. Du er ikke forpligtet til at give disse personoplysninger til mig. Konsekvensen af ikke at give mig personoplysningerne vil være, at jeg ikke kan varetage formålene ovenfor, herunder at vi i nogle tilfælde ikke kan undersøge eller behandle dig/dit barn.

Videregivelse af personoplysninger

Idet omfang det er nødvendigt for den konkrete undersøgelse eller behandling af dig/dit barn, vil dine/dit barns personoplysninger blive videregivet og delt med følgende modtagere:

 • Der kan videregives oplysninger til andre sundhedspersoner, hvis det er nødvendigt af hensyn til et aktuelt undersøgelses- eller behandlingsforløb jvf. udvidet underretningspligt – Bekendtgørelse om lov om Social Service §154
 • Der kan videregives oplysninger til andre myndigheder eksempelvis Styrelsen for Patientsikkerhed, Politiet, De Danske Domstole, Sociale myndigheder, Arbejdsmarkedets Erhvervssikring i det omfang, at der foreligger en pligt hertil ifølge gældende lovgivning.
 • Ved henvisning af klienter videregives oplysninger til de sundhedspersoner, hvortil henvisningen er sendt.
 • Ved indberetning af oplysninger i forbindelse med afregning for klientbehandling videregives oplysninger til de regionale afregningskontorer
 • Ved startbrev og epikriser videregives oplysninger til den henvisende læge og i visse tilfælde det henvisende sygehus
 • I andre tilfælde videregives oplysninger til pårørende eller forsikringsselskaber

Lovgrundlag for behandling og videregivelse af personoplysninger

Det juridiske grundlag for at indsamle, behandle og videregive personoplysninger er:

 • Til brug for den almindelige klientbehandling indsamles, behandles og videregives almindelige personoplysninger i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(c) og (d), mens de følsomme personoplysninger indsamles, behandles og videregives i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 9(2)(c) og (h).
 • I forbindelse med undersøgelser eller børnesamtaler anmodet fra kommune eller Ret vil det udarbejdede blive tilsendt opdragsgiver. I forbindelse med undersøgelsessager vil du inden fremsendelse blive tilbudt en gennemgang af det udarbejdede med mulighed for at kommentere dette.
 • Herudover er vi forpligtet til at behandle en række personoplysninger om dig ved den almindelige klientbehandling jvf. Bekendtgørelse om autoriserede psykologers pligt til at føre ordnede optegnelser BEK nr 567 af 19/05/2017.
 • Oplysninger til brug for afregning for klientbehandling fremsendes en gang pr. måned til regionens afregnings kontor efter gældende reglerne.
 • Startbrev sendes som orientering ved opstart af forløb med henvisning fra læge til henvisende læge. Dette sker efter forudgående samtykke fra dig.
 • Epikriser, som er et kort sammendrag af klientens undersøgelses- og eller behandlingsforløb sendes til henvisende læge efter reglerne i overenskomst med sygesikringen. Efter aktuelt samtykke fra dig.
 • Dine personoplysninger videregives alene til forsikringsselskaber med dit forudgående samtykke, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(a) og 9(2)(a).
 • Dine personoplysninger videregives alene til dine pårørende med dit forudgående samtykke.

Tilbagekaldelse af samtykke

Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på samtykke, har du ret til at tilbagekalde samtykket. Hvis du tilbagekalder samtykket, påvirker det ikke behandlingen forud for tilbagekaldelse af samtykket, herunder en videregivelse baseret på samtykke.

Brug af databehandlere

Dine/dit barns personoplysninger behandles og opbevares hos mine databehandlere, som opbevarer dem på vegne af og efter instruks fra mig.

Opbevaringsperiode

Jeg opbevarer personoplysninger om dig/dit barn, så længe vi har behov for at varetage de ovenfor angivne formål. Jeg har dog i henhold til journalføringsbekendtgørelsen pligt til at opbevare disse i 5 år efter seneste tilførsel til journalen.

Dine rettigheder

Du har – med lovens begrænsninger – visse rettigheder, herunder retten til indsigt i personoplysninger, retten til at få ændret ukorrekte oplysninger, retten til at få slettet oplysninger, retten til at få begrænset oplysninger, retten til dataportabilitet, retten til at gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysningerne, herunder ift. automatiseret, individuel beslutningstagning (”profilering”). Du har også ret til at klage til en kompetent tilsynsmyndighed, herunder Datatilsynet.

Ved behov for yderligere oplysninger er jeg til rådighed. Se mine kontaktoplysninger.